ESCO ECO ENERGIJA
Proizvodnja i distribucija energije
ESCO ECO ENERGIJA

Poduze?e ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. registrirano je za proizvodnju i distribuciju energija i to isklju?ivo iz obnovljivih izvora energije.

Na prijedlog Op?inskog na?elnika formirano je poduze?e javno privatnog partnerstva Op?ine Livno i poduze?a Dvokut-pro, u omjeru vlasništva od 10% Op?ina i 90% Dvokut-pro. Udio Op?ine odnosi se na ustupanje objekta Gradske toplane i zemljišta u koje se polažu toplovodne cijevi, a sve dosadašnje investicije ura?ene su sredstvima Dvokut-a.

Do sada je ura?ena rekonstrukcija objekta toplane u kojem je instalirano postrojenje od 2 MW toplinske energije koje kao energent koristi drvnu biomasu , a tijekom naredne grijne sezone 2013/14 biti ?e pušteno u rad postrojenje snage 4 MW ?ija je izgradnja u tijeku, a koje ?e kao energent tako?er koristiti biomasu.

Poduze?e je sudionik mnogih projekata koji se odnose na obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i smanjenje štetnih emisija u okoliš.

ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. je jedan od osniva?a udruge Biomasa u BiH.

Poduze?e je za svoja dostignu?a u radu na projektu „Energetski park Livno“ dobilo i najeminentniju nagradu u oblasti energetike ENERGY GLOBE NATIONAL AWARD 2013.

Na kraju možemo konstatirati da je ovo jedan iznimno uspješan projekt koji može poslužiti kao primjer za otvaranje mogu?nosti stvaranja novih vrijednosti kroz javno-privatno partnerstvo.


Pretraga
Toplana

Prije rekonstrukcije

Nakon rekonstrukcije

Partneri

Anketa
Imate li u planu prelazak na neki alternativni oblik dobivanja energije?