ESCO ECO ENERGIJA
Proizvodnja i distribucija energije
Obnovljivi izvori energije

Glavni izvori energije su neobnovljivi izvori energije, a njih ima u ograni?enim koli?inama i sve je naglašeniji njihov štetan utjecaj na okoliš. U takvom globalnom scenariju korištenje obnovljivih izvora energije dolazi u središte energetske politike razvijenih zemalja. Od svih obnovljivih izvora energije, izuzevši velike hidroelektrane, najve?i doprinos u prevladavanju nastale situacije o?ekuje se od biomase.

Biomasa i njezini proizvodi, pored toga što su obnovljivi oni su i energetski najbliži fosilnim gorivima tako da je mogu?a njihova direktna zamjena. Potencijali biomase koja nastaje u poljoprivredi i šumarstvu su zna?ajni. Njihovim iskorištavanjem u energetske svrhe može se pridonijeti zaštiti okoliša, otvaranju novih radnih mjesta, ruralnom razvitku, a samim time i ukupnom privrednom razvitku.Prema sadašnjim predvi?anjima u svijetu ?e do sredine 21. stolje?a udio biomase u potrošnji energije iznositi izme?u 30 i 40%, a do 2010. godine u Europskoj uniji (EU) proizvodnja energije iz biomase u odnosu na ostale obnovljive izvore energije iznositi ?e 73%. U EU 58% primarne energije dobivene iz obnovljivih izvora energije potje?e od drvne biomase (veliki udio ima tradicionalno iskorištavanje potencijala šuma), a procjenjuje se da ?e u usporedbi s ostalim obno-vljivim izvorima energije, krajem 2010. godine taj udio iznositi 73%.

EU je donijela strategiju udvo-stru?avanja uporabe obnovljivih izvora energije u periodu od 2003.do 2010. godine. Ukupni udio obnovljivih izvora energije do 2010. godine pove-?ao bi se sa 6% na 12%. Taj plan sadrži niz mjera kojima bi se potaknule privatne investicije u objekte za pretvorbu obnovljivih izvora energije u iskoristivu enegiju.Bosna i Hercegovina je u velikoj mjeri ovisna o uvozu energije, posebno o uvozu teku?ih i plinovitih fosilnih goriva. Name?e se pitanje korištenja obnovljivih izvora energije, posebno energije iz biomase. Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta iznosi 53% površine BiH, a glavni izvori šumske biomase su redovne sje?e, ostaci sje?a, proredne sje?e, sanitarne sje?e itd.

Najbolja tehnološka varijanta pridobivanja i izrade šumske biomase je deblovni metod (sa privla?enjem drva skiderom, izradom na šumskom stovarištu i prijevozom kamionom). Sadašnja praksa donekle pokazuje opravdanost sa ekonomskog i ekološkog aspekta da sav materijal tanji od 7 cm (sitna granjevina i liš?e/iglice) ostaje u šumi, a sli?na je situacija sa korištenjem korijenovog sustava i panjevine (posebno sa aspekta mogu?ih erozija). Dugoro?no se može ra?unati i na dio bio mase iz šumarstva u smislu korištenja navedenog resursa.Danas još uvjek možemo re?i da se BiH nalazi na samom po?etku rješavanja svih pitanja vezanih za korištenje biomase posebno šumske biomase.

Pretraga
Toplana

Prije rekonstrukcije

Nakon rekonstrukcije

Partneri

Anketa
Imate li u planu prelazak na neki alternativni oblik dobivanja energije?